Etusivulle

Vammaispalvelujen haku on tarkka prosessi

IT-lehden numerossa 4 kuvattiin palvelutarpeen arviointiprosessia ja palvelusuunnitelman merkitystä vammaispalveluissa. Palvelusuunnitelma ei kuitenkaan ole juridinen päätös vammaispalveluista, vaan suunnitelmaan kirjattuja palveluita tulee hakea erikseen.

Mitä ovat vammaispalvelulain mukaiset palvelut?

Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaispalvelut on jaettu erityisen ja yleisen järjestämisvelvollisuuden alaisiin palveluihin.

Vaikeavammaisella henkilöllä on vammaispalvelulain mukainen subjektiivinen oikeus erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin palveluihin, joita ovat muun muassa kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, palveluasuminen, asunnon muutostyöt. Kunta ei voi evätä subjektiivisiin oikeuksiin liittyviä palveluita vedoten määrärahojen riittämättömyyteen.

Osa vammaispalvelulain mukaisista palveluista on kunnan yleisen järjestämisvelvollisuuden alaisia eli ne ovat sidoksissa kunnan määrärahoihin, ja niitä voidaan kohdentaa eniten tukea tarvitseville. Näitä palveluita ovat esimerkiksi auton apuvälineet, muutostyöt ja auton hankintatuki, kodinkoneet, harrastusvälineet.

Suullinen vai kirjallinen hakemus?

Vammaispalvelulain mukaisia palveluita haetaan kunnan sosiaalitoimelta. Hakemuksen voi tehdä vammainen henkilö itse, hänen valtuuttamansa henkilö tai asiamies, alaikäisen huoltaja tai hakijan edunvalvoja.

Palvelujen hakemisen voi aloittaa yhteydenotolla esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse. Hakemuksen ei tarvitse olla kirjallinen eikä noudattaa tiettyä muotoa, vaan se voi olla myös suullinen, mikäli viranomainen mahdollistaa suullisen haun. Sosiaalityöntekijän on kuitenkin kirjattava asiakkaan suullisesti esittämät vaatimukset perusteluineen.

Oikeusturvan takia ja asian sujuvan hoitamisen turvaamiseksi hakemus kannattaa kuitenkin aina tehdä kirjallisesti ja siinä tulee esittää perustelut omille vaatimuksille. Kuntien verkkosivulta löytyy sähköisiä hakemuskaavakkeita eri palveluiden hakemisesta.

Vaihtoehtoisesti voi myös käyttää paperista hakukaavaketta tai tehdä hakemuksen vapaamuotoisesti.

Palveluiden hakemiseen on hyvä varautua etukäteen, tutustua myöntämisehtoihin ja varata hakemuksen tekoon riittävästi aikaa. On hyvä myös pohtia, mitä liitteitä tarvitsee hakemuksensa tueksi, kuten esimerkiksi lääkärinlausunnon ja/tai muita ammattilaisten laatimia arvioita.

Hakemus on käsiteltävä viivytyksettä

Viranomaisen on käsiteltävä hakemus ilman aiheetonta viivytystä, viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vammainen henkilö tai hänen edustajansa on esittänyt palvelua tai tukitointa koskevan hakemuksen.

Kirjallinen päätös perusteluineen

Päätös asiakkaan hakemukseen tulee antaa kirjallisesti, ja se on perusteltava. Asiakkaalla on oikeus saada päätös siihen palveluun, mitä hän on hakenut. Päätöksestä on käytävä ilmi, mihin hakijalla on oikeus ja miten asia on ratkaistu. Päätökseen tulee kirjata perusteena olevat tosiseikat, sovelletut lainkohdat sekä muutoksenhakuohjeet määräaikoineen.

Sosiaalityön ja vammaispalvelujen päätösten pohjana tulee olla perus- ja ihmisoikeudet sekä toiminnan lainmukaisuus. Päätöksen tekevällä työntekijällä on vastuu siitä, että päätös perustuu eri oikeuslähteiden asianmukaiseen käyttöön sekä asiakkaan edun ja yksilöllisen tarpeen huomioimiseen.

Päätösten teossa on tärkeää huomioida myös YK:n vammaisoikeussopimus sekä yhdenvertaisuuden toteutuminen.

Info

  • Vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin ja tukitoimiin oikeutettuna henkilönä voidaan pitää henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia selviytyä tavanomaisista elämän toiminnoista.
  • Vammaispalvelulain mukaisia palveluita haetaan kunnan sosiaalitoimesta.
  • Varaa hakemuksen tekoon riittävästi aikaa ja tutustu palvelun hakemusehtoihin ennalta (esim. kuntien nettisivuilta löytyy yksityiskohtaista tietoa ja hakulomakkeita).
  • Hanki ajoissa tarvittavat liitteet (esim. lääkärinlausunnot ja muut asiantuntija-arviot).
  • Hakemus kannattaa tehdä kirjallisesti.
  • Viranomaisen on käsiteltävä hakemus viivytyksettä, viimeistään kolmen kuukauden kuluttua hakemuksesta.
  • Asiakkaan tulee saada hakemukseen kirjallinen päätös perusteluineen ja muutoksenhakuohjeineen.

Lue IT-lehden juttu palvelutarpeen arvioinnista ja palvelusuunnitelmasta vammaispalvelulaissa.

Lue lisää Invalidiliiton neuvonta-sivuilta.

Teksti: Kirsi Kosonen

Kommentoi

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).