Etusivulle

Taksikuljetusten pelisäännöt menivät uusiksi

Muutokset liittyvät niin Kelan ja kuntien korvaamiin kuin itse maksettaviinkin taksimatkoihin. Eri puolilta maata on kuultu tarinoita siitä, kuinka säätelyn muutosten jälkeen uudet järjestelmät ovat lähteneet yskien käyntiin.

Liikennepalveluita säätelevän lainsäädännön kokonaisuudistus on ollut koko sen monivuotisen kehittämisen ajan yksi keskeisimmistä Invalidiliiton vaikuttamiskohteista. Invalidiliitto on ollut aktiivinen koko taksiuudistushankkeen ajan.

– Tavoitteena on ollut taata eri tavoin fyysisesti vammaisille ihmisille edelleen mahdollisuus saada turvallista kuljetusta. Turvallista kalustoa tulee olla saatavilla riittävä määrä, taksinkuljettajina ammattitaitoisia, osaavia henkilöitä ja kalustovaatimusten riittävät takaamaan turvallinen kuljetus, sanoo Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen.

Taksipalvelut keskittyvät

Lakimuutosten myötä muun muassa taksien asemapaikkasäätely, kuntakohtaiset taksikiintiöt ja päivystysvelvollisuus poistuivat. Myös esteettömille takseille asetetut kuntakohtaiset kiintiöt poistuvat. Suomen Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen arvioi, että tämä voi johtaa alueelliseen polarisoitumiseen.

– Todennäköisesti taksipalvelut keskittyvät kannattaville liikepaikoille ja kannattaviin aikoihin. Näiden ulkopuolella on kuluttajan syytä ennakoida entistä paremmin taksipalveluidensa tarpeet. Näin tulee käymään todennäköisesti myös vammaisten kuljetuspalveluiden tarvitsevien osalta. Tähän asti osa liikenneluvista edellytti esteettömän ajoneuvon käyttämistä, tätä vaatimusta ei enää ole. Näin ollen saattaa olla, että joillakin alueilla esteetön kalusto jossakin määrin vähenee. Oleellista on, että kysyntä ja tarjonta tulevat vaikuttamaan tähänkin, Koskinen sanoo.

Mönkijäkin voi toimia taksina

Takseina voidaan nähdä jatkossa entistä laajempi kirjo ajoneuvoja. Laki sallii, että taksi voi olla henkilöauton lisäksi kuorma-auto, pakettiauto, mopoauto, mönkijä tai kolmipyörä.

Esteettömiä takseja on jatkossa kaksi kokoluokkaa, pieni ja suuri. Pienen esteettömän ajoneuvon pyörätuolipaikan tila on hieman nykyisen esteettömän taksin pyörätuolipaikkaa suurempi. Uusien määritelmien mukaisten esteettömien taksien lisäksi käytössä on myös jatkossa nykyisiä invatakseja.

– Suuren esteettömän ajoneuvon pyörätuolipaikkojen lukumäärää on vähennetty ja niissä vaatimuksena on vähintään yksi pyörätuolipaikka. Lisäksi mahdollisia ovat lattian kaltevuus pyörätuolipaikalla tai maksimissaan 21 prosentin luiska, mihin emme ole tyytyväisiä, Elina Nieminen sanoo.

Invalidiliitto on vaatinut, että esteettömässä taksissa pitää olla mahdollista matkustaa turvallisesti minkäkokoisella pyörätuolilla tai sähkömopolla tahansa. Tilatessaan esteettömän taksin pyörätuolin käyttäjä täytyy voida olla varma siitä, että hän pääsee turvallisen auton kyytiin ja pystyy matkustamaan siinä.
Ongelmakohtia ovat standardoimattoman nostimen käyttö, liian jyrkkä luiska ja pyörätuolipaikan liian suuri kaltevuus.

Ajoneuvojen laaja kirjo

Invalidiliitto on myös pitänyt tärkeänä, että esteettömän ajoneuvon määritelmä on yksiselitteinen. Nyt esteetöntä ajoneuvoa ei ole määritelty missään, ja sen voi käsittää monella tavalla.

Uusilta taksinkuljettajilta ei enää vaadita koulutusta. Pelkkä taksinkuljettajan kokeen suorittaminen riittää.

Yksi Invalidiliiton tavoitteista olikin, että taksinkuljettajakoe säilyy. Lisäksi taksinkuljettajien rikostausta tutkitaan tarkemmin. Silti huoli taksinkuljettajien osaamisesta, ammattitaidosta ja oikeasta asenteesta on kova. Kuljettajan tulisi osata taata liikuntaesteiselle matkustajalle turvallinen kuljetus.

– Vammainen matkustaja voi olla erittäin riippuvainen taksinkuljettajan osaamisesta ja avusta. Tällöin tulisi ehdottomasti olla tarkemmat vaatimukset tai jonkinlainen sertifikaatio siitä, että kuljetus voidaan todellisuudessa suorittaa turvallisesti. Erityisen vaativia ovat esimerkiksi porrasvedot, Elina Nieminen sanoo.

– Asiakkaasta on aina vastuussa kuljettaja ja kuljettajasta on vastuussa työnantaja, kuten muissakin ammateissa. Toivottavasti jatkossakin taksille merkittävät asiakasryhmät, joista erilaiset esteelliset matkustajat ovat yksi ryhmä, saavat erinomaista palvelua, sanoo Taksiliiton Timo Koskinen.

Pyörätuolin kuljettaminen voi maksaa

Myös taksimatkojen hintasäätely on poistunut, vaikka Invalidiliitossa sitä pidettiin yhtenä tärkeimpänä vanhan taksilainsäädännön vahvuutena. Nyt taksiyritykset voivat vapaasti päättää matkojen, avustamisen ja apuvälineen kuljettamisen hinnoista. Tämä vaikuttaa erityisesti liikuntavammaisten matkustajien itse maksettaviin matkoihin.

Invalidiliiton tavoitteena oli, että avustamiselle olisi tullut hintakatto eli maksimihinta ja että apuvälineen, kuten pyörätuolin, kuljettaminen olisi ollut aina maksutonta.

– Liikunta- ja toimintarajoitteisten matkustajien näkökulmasta on tärkeää muistaa, että yrittäjien on mahdollista hinnoitella vapaasti erilaiset palvelut, kuten porrasveto, hidasajo, perille saattaminen, apuvälineiden kuljetus. Matkustajalle on kerrottava selkeästi jo ennen tilauksen vahvistamista, mitkä palvelut sisältyvät taksimatkan hintaan ja mitkä palvelut hinnoitellaan erikseen, selventää Trafin osastopäällikkö Kimmo Pylväs.

Esimerkiksi Pro-Keskus Oy, joka vastaa viidestä Kelan taksimatkojen suorakorvausalueesta, ei ole tehnyt linjausta siitä, peritäänkö apuvälineen kuljettamisesta maksu.

– Kuljettajat päättävät asiasta itse, toteaa Pro-Keskus Oy:n hallituksen jäsen Jarmo Immonen.

Matkustajalle voi olla hankalaa, että hinnat kaikista eri palveluista tulee selvittää erikseen joka taksimatkaa varten. Tiedot voivat olla esimerkiksi taksiyrityksen kotisivuilla tai Facebook-sivuilla. Samoin asiakkaan tulee ottaa selvää siitä, millaista kalustoa on saatavilla.

– Uusi tilanne muuttaa asiakkaan palvelun turvallisuuden ja laadun valvojaksi. Tämä on kohtuutonta vammaisten kuluttajien osalta, jotka eivät edusta markkina-asemaltaan sellaista vahvaa toimijaa, joka voisi jaloillaan äänestää aina joka hetki erikseen sen, kenen taksipalveluita käyttää. Kaikilla tähän ei ole edes mahdollisuuksia, Invalidiliiton Elina Nieminen täräyttää.

Hinnat selkeiksi

Taksiliiton Timo Koskinen katsoo kuitenkin, että on yritystenkin etu viestiä hinnoista selkeästi.

– Uskomme, että markkinoilla pärjäävät parhaiten sellaiset yrittäjät ja yritykset, jotka osaavat kertoa yksinkertaisesti ja selkeästi omista hinnoistaan kuluttajille.

Koskinen arvelee myös, että siirtymävaiheen jälkeen tilanne selkeytyy.

Tilaa Kela-matka aina keskuksesta

Kelan korvaamiin taksimatkoihin on tullut muutoksia. Kelan korvaama taksimatka pitää nyt tilata aina Kelan kanssa suorakorvaussopimuksen tehneestä tilausvälityskeskuksesta. Vain tilausvälityskeskuksesta tilatusta taksimatkasta saa sairausvakuutuslain mukaisen matkakorvauksen.

Asiakas maksaa Kela-taksimatkoista omavastuun, joka yhdensuuntaiselta matkalta on enintään 25 euroa. Myös alle omavastuun jäävät matkat kannattaa tilata alueellisista numeroista, koska ne kerryttävät vuosiomavastuuta. Kun 300 euron vuosiomavastuu ylittyy, Kela korvaa loppuvuoden matkakustannukset kokonaan.

Kela kilpailutuksessa valittiin 17 maakunnan alueelle 11 palveluntuottajaa.

– Saimme uusia palveluntuottajia, ja tämä on tosi hyvä, toteaa vastaava suunnittelija Anne Giss Kelasta.

Kilpailutettujen taksikyytien arvo oli 160 miljoonaa euroa. Kela arvioi, että kuljetuskustannusten kilpailuttaminen säästää noin 10 prosenttia julkisen talouden kustannuksia.

Kelan mukaan taksimatkat tilataan keskitetysti, jotta palveluntuottaja voi yhdistellä samaan suuntaan ja samaan aikaan matkustavien asiakkaiden matkoja. Matkalle on mahdollista saada mukaan saattaja.

Invalidiliiton Elina Nieminen näkee positiivisena käytäntöjen yhtenäistymisen valtakunnallisesti.

– Kela on nyt lainsäädännön muuttuessa pyrkinyt turvaamaan yhdenvertaisesti palvelut eri puolilla Suomea, mitä voidaan pitää hyvänä lähtökohtana. Aiemmin näistä on ollut erityyppisiä sopimuksia. Sopimuksissa lähtökohtaisesti Kela toimii ainoastaan enää sopimuspuolena ja sen mukaisena maksajatahona.

Palveluntuottaja vastuussa

Kelan lakimies Samuli Niskanen kertoo, että vastuu laadusta on vahvasti palveluntuottajilla.

– Kelan kanssa sopimuksen tehnyt palveluntuottaja on sitoutunut kokonaisvastuuseen palveluistaan ja vastaa myös mahdollisista alihankkijoistaan. Jos vaaditut minimitasot alittuvat, palveluntuottajan on puututtava siihen ja ilmoitettava Kelalle. Palveluntuottajat ovat sitoutuneet siihen, että asiakkaiden tiedot, mukaan lukien terveydentilaan liittyvät tiedot, eivät paljastu ulkopuolisille.

– Jos välityskeskuksesta ei ole voinut tilata matkaa palveluntuottajasta johtuvasta syystä, ja asiakas joutuu tekemään matkan muulla keinoin, Kela korvaa aiheutuneet kustannukset.

Vakiokuskeista voi tulla pula

Mahdollisuus Kelan vakiotaksiasiakkuuteen säilyy edelleen. Oikeus vakiotaksiin on tietyillä rajatuilla asiakasryhmillä, jotka eivät perustu esimerkiksi diagnoosiin vaan Kelan omaan harkintaan. Oikeuden vakiotaksiin voi saada esimerkiksi henkilö, jonka nosto pyörätuolissa autoon saattaisi aiheuttaa vaaratilanteita. Vakiotaksi tarkoittaa sitä, että asiakas voi aina käyttää tuttua kuljettajaa.

Heinäkuun alussa tuli muutoksia myös kuntien vaikeavammaisten kuljetuspalveluihin.

– Yksi suurista huolista on se, miten nyt turvataan niiden kaikkein vaikeimmin vammaisten invataksilla matkustavien kuljetukset, jotka eivät kykene vammansa takia käyttämään keskitettyjä kuljetuspalvelujärjestelmiä. Tällaisia henkilöitä on aika vähän, mutta he ovat kaikista haavoittuvin ihmisryhmä, sanoo Invalidiliiton Elina Nieminen.

Teksti Veera Saloheimo
Kuvat Kela, Pixabay

Anna palautetta takseista

Invalidiliitto kerää jatkovaikuttamisen tueksi tietoa yksittäisistä tilanteista taksimatkoista. Kyselyssä pääsee antamaan vapaamuotoista palautetta valmistelun ja kehittelyn tueksi. Kyselymake löytyy täältä >>

Lue myös Invalidiliiton kannanotto "Yhdenvertaisuus turvattava vammaisten taksimatkoissa" Invalidiliiton kotisivuilta >>