Etusivulle

Keinoja ja vinkkejä muutoksenhakuun vammaispalveluissa

Sosiaali- ja vammaispalveluiden saaminen perustuu viranomaisen tekemään yksilölliseen kirjalliseen päätökseen, johon viranhaltijan on liitettävä muutoksenhakuohje. Muutoksenhakuohjeessa kerrotaan miten, millä tavoin, mille viranomaiselle ja missä määräajassa annettuun päätökseen voi hakea muutosta. Lisäksi siinä ohjeistetaan mitä muutoksenhakuasiakirjan tulee sisältää, mitä liitteitä on oltava mukana ja miten muutoksenhaku toimitetaan perille.

Itseoikaisu ennen muutoksenhakua

Viranomainen voi myös itse muuttaa eli oikaista tekemänsä päätöksen. Mikäli olet tyytymätön saamaasi päätökseen, voit esittää lisäperusteluja, täsmentää selvityksiäsi ja yrittää neuvotella päätöksestä ratkaisun tehneen viranomaisen kanssa ennen varsinaista muutoksenhakua.

Tärkeää on huomioida, että esität itse oikaisupyynnön mahdollisimman pian päätöksen tiedoksi saannista, jotta ehdit tarvittaessa vielä tekemään oikaisuvaatimuksen säädetyssä määräajassa.

Mikäli määräaika ehtii umpeutua, voit toki tehdä myös uuden hakemuksen.

Huomioithan määräajat

Muutoksenhakukirjelmä on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle määräajassa. Myöhässä saapunut tai allekirjoittamaton kirjelmä jätetään käsittelemättä. Mahdollisia lisäselvityksiä kannattaa ryhtyä hankkimaan mahdollisimman pian päätöksen saamisesta.

Mikäli tarvitset apua muutoksenhakukirjelmän laatimisessa, on sitäkin ryhdyttävä hankkimaan joutuisasti. Valitusaika hupenee nopeasti. Jos lähetät kirjelmän sähköpostitse, varmista että se todella tavoittaa vastaanottajan.

Sosiaalitoimen viranhaltijan päätökseen voit hakea muutosta sosiaalihuollosta vastaavalta toimielimeltä (esimerkiksi sosiaalilautakunnalta) 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksen tiedoksi.

Muutoksenhaku päätökseen

Mikäli olet tyytymätön sosiaalilautakunnan päätökseen, voit valittaa siitä edelleen hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitettavasti käsittelyajat eri oikeusasteissa ovat pitkiä. Näin ollen on suositeltavaa pohtia, olisiko muutoksenhaun asemesta parempi vaihtoehto tehdä uusi hakemus aiempaa vahvemmin perustein.

Allekirjoita valitus, jos jätät sen paperisena asiakirjana hallinto-oikeudelle. Voit tehdä valituksen myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa.

Jos hallinto-oikeus toteaa viranomaisen tai toimielimen menetelleen virheellisesti tai lainvastaisesti, se voi kumota päätöksen tai palauttaa sen uudelleen ratkaistavaksi asuinkuntasi sosiaalitoimeen. Saat ratkaisusta tiedon kirjallisesti.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on nykyään ns. valituslupatuomioistuin, joten edes subjektiivisina oikeuksina turvatuista vammaispalvelulain mukaisista palveluista ei voi enää tehdä hallinto-oikeuden päätöksestä jatkovalitusta KHO:een, ellei se myönnä valituslupaa.

Valituslupahakemus ja valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun on saanut tiedoksi hallinto-oikeuden päätöksen.

Valitusluvan voi saada ennakkopäätösperusteella, ilmeisen virheen vuoksi tai muusta painavasta syystä.

Mistä neuvoja ja apua muutoksenhakuun?

Sosiaalityöntekijän lisäksi sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita sosiaalihuoltoon ja asiakkaan oikeuksiin liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamieheltä voit kysyä neuvoja sosiaalipalveluita koskevan päätökseen kohdistuvan valituksen tai muistutuksen tekemisessä. Voit ottaa yhteyttä sosiaaliasiamieheen, jos olet tyytymätön saamaasi kohteluun tai palveluun sosiaalihuollossa tai tarvitset neuvoja oikeuksistasi sosiaalihuollossa. Sosiaaliasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.

Valtion oikeusaputoimistot antavat yleistä neuvontaa. Yksityinen henkilö voi saada oikeudenkäyntiin liittyvissä asioissa ja muissa asioissa oikeusapua. Henkilön käyttövarojen perusteella määräytyy, saako hän oikeusapua ilmaiseksi vai omavastuun maksamalla.

Oikeudenkäyntiasioissa oikeusapua tarjoavat myös lakitoimistot, julkiset oikeusavustajat, asianajajat ja muissa kuin oikeudenkäyntiasioissa julkiset oikeusavustajat. Myös monet diagnoosipohjaiset sairausjärjestöt ja vammaisjärjestöt neuvovat ja auttavat muun muassa vammaispalveluihin, vammaisten henkilöiden oikeusturvaan ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen liittyvissä asioissa.

Lue lisää: Invalidiliiton neuvonta-sivulta, osoitteesta invalidiliitto.fi/neuvonta ja Tietoa-osiosta.

Teksti Kirsi Kosonen

Muutoksenhaku lyhyesti

  • Valitus/oikaisuvaatimus tulee tehdä kirjallisesti allekirjoitettuna 30 päivän kuluessa annetusta ratkaisusta.
  • Noudata muutoksenhakuohjeessa annettuja ohjeita ja määräaikoja.
  • Kirjaa muutoksenhakuun yhteystietosi, päätöksen tunnistetiedot, miksi olet tyytymätön päätökseen eli mitä muutoksia vaadit päätökseen ja millä perusteilla.
  • Apua ja tukea muutoksenhakuun (esimerkiksi sosiaaliasiamieheltä) kannattaa hakea riittävän ajoissa.
  • Muutoksenhakuasiakirja liitteineen kannattaa kopioida itselle.

Tutustu myös näihin IT-lehden juttuihin

Vammaispalvelujen haku on tarkka prosessi 

Palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnitelma vammaispalvelulaissa 

Kommentoi

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).