Etusivulle
Janne Juvakka
Janne Juvakka

Uudella strategialla kohti tulevaisuutta

Invalidiliiton nelivuotisstrategiaan vuosille 2023-2026 sisältyy monenlaisia uusia päänavauksia ja siitä johdettavia toimenpiteitä.

Ensi vuoden alusta voimaan astuvassa uudessa strategiassa ”Yhdenvertaisesti osallisena” on kolme strategista päämäärää: Mahdollistaja, Tiedolla johtaja ja kolmas Vaikuttaja.

Liiton strateginen päämäärä on toimia ”Mahdollistajana”, vetovoimaisena yhteisönä vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen, jäsenille, asiakkaille ja toiminnasta kiinnostuneille.

Toinen strateginen päämäärä vetovoimaisuuden lisäksi on olla “Tiedolla johtaja”. Invalidiliitto haluaa näin ollen olla taho, jonka puoleen käännytään vammaisten henkilöiden elämään vaikuttavissa asioissa.

– Tiedolla johtamisen painopisteen mukaisesti olemme tuottamassa fyysisesti vammaisten henkilöiden osallisuusbarometriä, jolla koetamme kertoa siitä, millainen fyysisesti vammaisille henkilöille tärkeiden arjen asioiden tila on tällä hetkellä, Invalidiliiton toimitusjohtaja Janne Juvakka arvioi.
– Keskeistä tässä ajassa on kuitenkin miettiä, miten pystyä tuottamaan tietoa siitä, millaista on edustamiemme ihmisryhmien arki, Juvakka täsmentää.

Kolmas strateginen päämäärä on olla “Vaikuttaja”; liitto pyrkii olemaan vahva suunnannäyttäjä vammaisten henkilöiden sujuvan arjen ja täysipainoisen elämän mahdollistamiseksi.
– Tämä päämäärä – olla vaikuttaja – ohjaa keskusjärjestön omaa toimintaa ja valintoja, ja sen toteuttamiseksi tarvitaan jäsenyhdistyksiä – siksi se on kirjattu koko yhteisön painopisteeksi.

Liiton uutta strategiaa ovat sekä edeltävät että vuoden 2022 alusta toimintansa aloittaneet liittohallitus ja- valtuusto ovat olleet mukana työstämässä.

– Olemme koettaneet luoda sellaisia päämääriä, jotka voimme itse toteuttaa ja joilla olisi suurin vaikutuksellisuus yhteisömme menestymisen kannalta. Uusi strategia on rakennettu keskusjärjestön ja jäsenyhdistysten suuntaan, toteaa toimitusjohtaja Juvakka.
– Strategian pohjaksi on analysoitu, minne maailma menee eli pohdittu esimerkiksi sote uudistuksen ja hyvinvointialueiden aloittamiseen liittyviä seikkoja. Se kannustaa miettimään, mitä me teemme tulevan nelivuotiskauden aikana, jolle ajalle tämä strategia on tehty.

Juvakka luonnehtii strategiaa suunnitelmaksi, jonka mukaan Invalidiliitto haluaa parhaimmalla tavalla edistää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää.
– Pitää muistaa, että strategia ei ole koskaan kaikki toiminta, vaan siinä on meitä yhdistävät päämäärät ja tavoitteet. Niitä toteuttavat toimenpiteet ovat sitten vielä eri asia.
– Haluan korostaa, että liitto on ole massa ihmisiä varten, heidän arkeaan parantamassa.

Tieto on valtaa

Invalidiliiton vaikutusvalta ja painoarvo on noussut vuosi vuodelta entistäkin tärkeämmäksi; liitolta pyydetään lausuntoja lakiluonnoksiin, halutaan asiantuntijakommentteja mediaan, henkilöstöä jäseniksi erilaisiin työryhmiin jne.
– Juuri tähän olemme panostaneetkin, sitä varten on perustettu oma yksikkökin, jota yhteiskuntasuhdejohtaja Laura Andersson vetää.
– Haluamme olla eteenpäin katsova liitto, joka huomioi tulevaisuuden, sen uhat ja mahdollisuudet.

Juvakka ei pelkää kyseenalaistaa erilaisia vakiintuneitakaan toimintatapoja toiminnan kehittämiseksi.
– Ei mikään järjestö kuole siihen, että se tekee vääriä asioita, vaan siihen, että se tekee oikeaksi koettuja asioita liian pitkään. Tämä haastaa järjestötoiminnankin miettimään, tunnistamaan tarpeita ja katsomaan eteenpäin.

Digiä arjen avuksi

Janne Juvakka muistuttaa, ettei Invalidiliitto halua olla järjestö vain niille ihmisille, joilla on joku fyysinen vamma.
– Haluamme mahdollistaa osallistumismuotoja kaikille, jotka haluavat olla edistämässä ja tekemässä Yhdenvertainen ja esteetön Suomi -visiomme mukaista työtä. Siihen liittyen selvitämme myös suorajäsenyyden mahdollisuutta keskusjärjestöön eikä vain yhdistysten kautta.
– Tämän kannustamana olemme jo käynnistäneet digitaalisten palvelujen kehittämishankkeen. Selvitämme, millä tavalla voimme tuottaa uudenlaisia arjessa pärjäämisen elementtejä jäsenistölle, Juvakka selventää.

Kesän aikana on kerätty palveluideoita mietittäviksi, millaisilla teknisillä ja teknologisilla ratkaisuilla niitä voisi parhaiten toteuttaa.
– Kartoituksen tuloksena syntyy suunnitelma, joka toimii pohjana Invalidiliiton digitaalisten palveluiden kehittämisessä tulevina vuosina, Juvakka päättää.

Rakennemuutosten aika?

Janne Juvakka korostaa, että strategia astuu virallisesti voimaan 2023, ja odottaa kiinnostuneena, herättääkö se vastakaikua tai ajatuksia kansalaisilta tai yhteistyökumppaneilta, saati halua olla toimeenpanemassa strategiaa Invalidiliiton kanssa.

Juvakka sanoo olevansa hyvin altis kuuntelemaan ideoita, miten nämä strategiset tavoitteet toteutetaan.
– Tarjoamme toiminta ajatuksemme hyväksyville yhdistyksille mahdollisuutta liiton jäsenyyteen. Kannustamme yhdistyskentän alueellisen rakenteen kehittämiseen kuten esimerkiksi yhdistysfuusiot, uudet alueelliset ja valtakunnalliset yhdistykset.

Kannattaa miettiä, onko joskus 1960–70-luvulla luotu yhdistysrakenne oikea vielä 2030-luvulla, Juvakka haastaa miettimään.
– Mielestäni niin valtakunnallisella kuin alue- ja paikallistasollakin kannattaa miettiä, tulisiko voimavaroja yhdistää. Kannattaa pohtia, että jos naapuriyhdistykset yhdistyisivät, parantaisiko se jäsenistön saamia palveluita, saisiko se aikaan parempaa vaikuttamistoimintaa jne. Näkisin sen tulevaisuuden trendinä.

– Ja jos se minusta on kiinni, otamme pohdittavaksi myös liiton nimen, Juvakka visioi. Hän toki tunnistaa sen, että mahdollisen nimenvaihdoksen myötä ei pidä pilata Invalidiliiton brändiä, arvoa ja mainetta.
– “Invalidi” terminä on pääosin kadonnut lainsäädännöstä ja virallisesta käsitemaailmasta.
Janne Juvakka tietää, että erilaiset muutokset ovat herkkiä asioita, mutta haluaa, että katsotaan rohkeasti eteenpäin.


Mahdollistaja

Vetovoimainen yhteisö vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen, jäsenille, asiakkaille ja toiminnastamme kiinnostuneille.

 • Tunnistamme tarpeita ja kehitämme niiden pohjalta palvelujamme ja osallistumisen mahdollisuuksia jäsenille, muille yksityishenkilöille ja toiminnastamme kiinnostuneille (esim. tietoa tarvitseva asiantuntijataho, yritys jne.)
 • Tarjoamme liiton toiminta ajatuksemme hyväksyville yhdistyksille mahdollisuutta liiton jäsenyyteen.
 • Selvitämme suoran henkilöjäsenyyden mahdollisuudet.
 • Kannustamme yhdistyskentän alueellisen rakenteen kehittämiseen.

Tiedolla johtaja

Taho, jonka puoleen käännytään vammaisten henkilöiden elämään vaikuttavissa asioissa.

 • Tuotamme ja jaamme kokemus- ja asiantuntijatietoa sekä käyttäjänäkemystä.
 • Olemme luotettava ja asiantunteva tiedon lähde.
 • Luomme ja vahvistamme kumppanuuksia eri tahojen kanssa tiedon tuottamisessa ja hyödyntämisessä.

Vaikuttaja

Vahva suunnannäyttäjä vammaisten henkilöiden sujuvan arjen ja täysipainoisen elämän mahdollistamiseksi.

 • Vaikutamme YK sopimuksen täysimääräiseen toimeenpanoon kaikkialla yhteiskunnassa niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla.
 • Lisäämme päättäjien vammaispoliittista tietämystä ja esitämme uusia ratkaisuehdotuksia.
 • Kohennamme jäsenistön vaikuttamisvalmiuksia.
 • Toimimme sillanrakentajana ja suunnannäyttäjänä vammaisjärjestöjen yhteisissä vaikuttamistoimissa.

Teksti Tapio Rusanen
Kuvat Eemeli Sarka

Kommentoi

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).