Etusivulle

Lausunto hallituksen esityksestä sairausvakuutuslain muuttamisesta

Invalidiliitto on antanut Sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta sekä apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Esitetty muutos koskisi sairausvakuutuslain mukaan korvattavia matkakuluja sekä lääkekorvauksia.

Lakiehdotuksen perusteella laissa sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta 4 luku 7 §:n mukaisesti säädettäisiin vakuutetulle aiheutuneista matkakustannuksista maksettavasta korvauksesta ja vakuutetun omavastuuosuudesta. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että vakuutetun omavastuu korotettaisiin 16 eurosta 25 euroon. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että korotettua omavastuuta korotettaisiin 32 eurosta 50 euroon. Pykälän 3 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että vakuutetun vuotuinen omavastuuosuus korotettaisiin 272 eurosta 300 euroon. Invalidiliitto vastustaa esitettyä korotusta ja pitää sitä kohtuuttomana.

Hallituksen esittämien kustannussäästöjen saavuttamiseksi kompromissina Invalidiliitto voi hyväksyä esitetyn korvausmäärän korottamisen vakuutetun omavastuuosuuden osalta yksittäisen matkan kohdalta 25 euroon ehdoilla, että pykälän 3 momentin ehdotettu vakuutetun vuotuinen omavastuuosuus korottuu enimmillään 272 eurosta enimmillään 300 euroon. Tämä vain jos muilla säästötoimenpiteillä ei voida asetettuihin säästötavoitteisiin päästä. Tämä voidaan hyväksyä, koska tällöin vuotuinen omavastuuosuus täyttyisi jo 12 matkasta nykyisen 17 matkan sijaan, jolloin sairauden ja kuntoutuksen vuoksi paljon sairausvakuutuslain mukaisia matkoja tekevät asiakkaat kerryttävät vuotuisen omavastuuosuuden nopeammin. Lisäksi Kelan tulee tehostaa vuotuisen omavastuuosuuden kertymisen todentamismenettelyä.

Esitetty lääkekorvausten leikkaus asettaisi kansalaiset keskenään kohtuuttoman eriarvoiseen asemaan ja kasvattaisi yhä terveyseroja. Pitkäaikais- tai harvinaissairaista henkilöistä ei ole laskun maksajiksi. Invalidiliitto kysyykin, miten lakiesitys huomioi esimerkiksi ne harvinaisia sairauksia sairastavat henkilöt, joiden lääkehoidolla on elämää ylläpitävä merkitys?

Lausunto on luettavissa Invalidiliiton verkkosivuilla.

Kommentoi

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).