Etusivulle
Aki Linden
Aki Linden

Hjälpmedelsmässan gav lösningar för vardagen och löften om det bättre

Hjälpmedelsmässan på Helsingfors Mässcentrum den 11–13 maj ledde såväl yrkesfolk i social-, hälso- och sjukvårdsbranschen som användare av hjälpmedel mot en god vardag.

Hjälpmedelsmässan hade temat om en särskilt god vardag. Lösningar och nya produkter för studier, sysselsättning, hobbyer, resor och möjligheter till jämlikt deltagande erbjöds av 150 utställarföretag.

Även familje- och omsorgsminister Aki Lindén, som talade på mässan, lovade lösningar i fråga om tjänster för personer med funktionsnedsättning. Han framhöll att personlig assistans är en av de viktigaste tjänsterna för personer med funktionsnedsättning, och med hjälp av den kan man leva självständigt på sitt eget sätt, studera och arbeta.

Lagstiftningen om personer med funktionsnedsättning har länge utarbetats tillsammans med deras organisationer och ges till riksdagen för behandling på hösten. Målet är att självbestämmanderätten verkställs enligt likställighetsprincipen och att behovet av personlig assistans alltid bedöms individuellt.
– Lagreformen förutsätter att den som anordnar tjänster verkställer personlig assistans såväl enligt arbetsgivarmodellen och köpta tjänster som servicesedlar samt även som egen verksamhet, tillade Lindén.

– Många personer med funktionsnedsättning anser att det är absolut viktigt att arbetsgivarmodellen bevaras, då de upplever att den bäst tryggar självbestämmanderätten, sade Lindén, och lovade att modellen ska bevaras som ett alternativ att producera tjänster.

Social- och hälsovårdsreformen medför att ansvaret för att ordna specialtjänster överförs från kommunerna till välfärdsområdena. Lindén anser att detta ger förutsättningar att utveckla kvaliteten av och kunnandet inom tjänsterna samt möjligheten att rekrytera assistenter och effektivisera tillgången på dem. Man ska även se till att den egna åsikten hos personerna med funktionsnedsättning och deras möjligheter att definiera assistansverksamheten även framdeles tas i beaktande.

FN-kommitténs avgörande ska beaktas

Minister Lindén tog även ställning till ett avgörande som Förenta Nationernas kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning nyligen uttalade. Ett individuellt klagomål avseende Finland lämnades till kommittén år 2018 för behandling. I sitt avgörande den 7 april 2022 hade FN-kommittén klandrat Finland och fastställt att staten brutit mot konventionen om personer med funktionsnedsättning.

– Avgörandet av FN:s kommittés för rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska allvarligt beaktas när lagstiftningen om personer med funtkionsnedsättning reformeras. Det är viktigt att man omsorgsfullt går igenom avgörandet och ingriper i eventuella missförhållanden som det framför. Detta pågår som tjänstearbete och jag tror att slutledningarna som dras även presenteras för mig när arbetet är färdigt, sade Lindén.

FN:s kommitté fastslog att Finland brutit mot konvention om personer med funktionsnedsättning, eftersom lagstiftningen inte gav klandraren några tjänster som gjorde det möjligt för denne att valfritt bo självständigt i eget hem. Personen hade sökt personlig assistans och detta hade inte beviljats på grund av begränsning av personlig assistans.

– I fråga om lagstiftningen som stärker personlig assistans och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning kommer den vidare beredningen av förslaget till lag om tjänster för personer med funktionsnedsättning att beakta kommitténs avgörande, lovade ministern.

Man måste själv först kunna pröva hjälpmedel

För många företag är mässan ett viktigt tillfälle att träffa kunderna, och efter en lång paus har folk verkligen satt sig väl i rörelse. Ari Pohjanmaa, utbudschef på Haltija, var nöjd.
– Såväl användare av hjälpmedel som yrkesfolk besökte vår monter. Evenemanget var lyckat, då det är bra att själv komma åt att jämföra och pröva rullstolar, underströk han.

Rullstolar prövades aktivt även på hjälpmedelsbanan, där sakkunniga gav råd om rörlighet på olika underlag, ramper och slänter.
– Fastän många städer har satsat på tillgänglighet, ställer det alltjämt utmaningar att röra sig i stadsmiljöer. En rullstolsanvändare kan vara illa utsatt om hen inte är bekant med egenskaperna hos den egna anordningen. Användaren behöver oftast anvisningar i att hantera anordningen och då är mässevenemanget ett utmärkt tillfälle för detta, berättar Harri Ahtee och Markku Poikela från Validia Rehabilitering.

Hela spektret av paraidrott och tillämpad motion kunde testas i Motionslandet på Hjälpmedelsmässan. På otaliga verksamhetspunkter kunde professionella grenaktiva ge handledning i att börja en hobby eller ge mer information om rörelsehjälpmedlen som var utställda. Motionslandet arrangerades av Finlands paralympiska kommitté i samarbete med grenförbund, idrottsföreningar och aktörer i hjälpmedelsbranschen, såsom Malike.

Erkännanden och stipendier

Den första tillgängliga dialogpausen, arrangerad av Yle och Stiftelsen Dialogpaus, inom projektet Väl sagt hölls på mässan. På grund av det exceptionella världsläget vill Stiftelsen Dialogpaus göra dialogarbetet hos olika aktörer synligt, och tacka för att olika människor blir hörda. Även Invalidförbundet deltar i projektarbetet, och Stiftelsen Dialogpaus beviljade förbundet erkännadet Dialog med finländarna 2021, för att stärka demokratin.

Kamratorganisationen Leijonaemot ry för föräldrar till speciella barn delade på mässan för första gången ut hobbystipendier till speciella barn. Tre sptipendier på 500 eura var beviljades för hobbyer med rörlighet, indivduell idrott och musik.

Tillbaka till Tammerfors

Förra gången hölls Hjälpmedelsmässan, arrangerad av Expomark, i Tammerfors Mäss- och idrottscentrum, hösten 2019. De exceptionella åren (coronapandemin) påverkade tidpunkten för arrnagemanget, eftersom evenemanget, som tidigare ordnades på hösten, flyttades till våren och från Tammerfors till Helsingfors.

Hjälpmedelsmässan ordnas nästa gång 2–4 november 2023 och då flyttar den tillbaka till Tammerfors Mäss- och Idrottscentrum. Mässan arrangeras av Expomark tillsammans med Invalidförbundet. De synskadades förbund, MedTech Sailab och Finlands Paralympiska kommitté deltar i samarbetet.

Text Tapio Rusanen
Foton Timo Porthan

Kommentoi

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).